LABORATORIUMMATERIAŁYREGULAMIN PRZEDMIOTU
 1. Zajęcia w semestrze letnim 2023/24 odbywają się stacjonarnie
 2. Podstawą rozliczenia laboratorium są programy napisane jako programy w języku Python, oddawane w W TRAKCIE ZAJĘĆ
 3. Zajęcia składają się z
  • 1 zajęć wprowadzających, na których oddawane jest zadanie niepunktowane (wyjątkowo to zadanie może być oddane po zakończeniu zajęć),
  • 6 zajęć, na których oddawane są zadania punktowanych,
  • 1 zajęć, na których można poprawić JEDNO z poprzednio oddanych (lub nieoddanych) zadań
 4. Za zadania można zdobyć maksymalnie 24 pkt, przy czym maksymalna liczba punktów do zdobycia za określone zadanie oraz podział punktów na poszczególne części zadania zostają podane na początku każdych zajęć.
 5. Nie ma obowiązku zdobycia określonej całkowitej liczby punktów z laboratorium: punkty z kolokwiów na wykładzie oraz punkty z laboratorium sumują się i na tej podstawie prowadzący cały przedmiot (prof. Piotr Fronczak) określa ocenę z przedmiotu.